Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in titel
Zoeken in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in titel
Zoeken in content
Post Type Selectors

WMO en Mantelzorg

Mensen met een handicap of chronische ziekte (zoals PID) hebben in hun leven vaker te maken met zorg. Deze zorg is verdeeld in verschillende wetten. Verschillende situaties kunnen ervoor zorgen dat je gebruik moet maken van verschillende wetten.

Wat nou als je hulp nodig hebt, waar moet je dan zijn? Dit verschilt dus per situatie. Het ligt eraan onder welke wet de zorg die jij nodig hebt valt.

Er zijn 4 wetten waar de zorg die je nodig hebt onder kan vallen. En daardoor zijn er dus ook 4 verschillende loketten waar je terecht kan met je zorgvraag. Hieronder leg ik uit welke wetten er zijn en wanneer deze eventueel voor jou van toepassing kunnen zijn.

Kom je er niet uit? Op de website https://www.regelhulp.nl/onderwerpen vind je meer informatie. Als je jouw situatie aanklikt, zie je welke voorzieningen er voor jou beschikbaar zijn en hoe je deze aan kunt vragen. Mocht het toch niet helemaal duidelijk zijn, dan kan je naar de volgende website gaan: https://www.regelhulp.nl/contact en neem contact op met het juiste loket. Zij kunnen je verder helpen.

WLZ (Wet langdurige zorg):

De Wlz is de Wet langdurige zorg. Bij dit loket moet je aankloppen als je door een handicap of chronische ziekte 24 uur per dag zorg nodig hebt in de nabije omgeving zoals: chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking. De Wlz geeft recht op zorg aan verzekerden die blijvend zijn aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht vanwege hun aandoening(en) of beperkingen(en).

Welke zorg wordt geregeld via de Wlz?

 • Behandeling bij de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of psycholoog
 • Persoonlijke verpleging en verzorging
 • Dagbesteding (inclusief vervoer)
 • Hulpmiddelen, zoals een rolstoel of medicatie
 • Verblijf en voeding
 • Huishoudelijke hulp in de woning

Hoe regel ik zorg uit de Wlz?

U kunt terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg uit de Wlz. In een gesprek wordt vastgesteld welke zorg en begeleiding nodig is. Zo’n gesprek kan samen met een familielid of begeleider gedaan worden.

Het CIZ neemt na grondig onderzoek een besluit en maakt een zorgprofiel aan waarin staat:

 • Welke zorg je nodig hebt
 • Hoeveel zorg je nodig hebt
 • Hoe de zorg eruitziet

U krijg van het CIZ vervolgens een officiële indicatie waarin staat dat je recht op zorg uit de Wlz hebt.

In sommige gevallen krijg je geen indicatie, bijvoorbeeld als je geen zorg vanuit de Wlz nodig hebt of daar (nog) geen recht op hebt. In dat geval kom je mogelijk wel in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Wmo of persoonlijke verzorging en/of verpleging via de Zvw. Neem in dat geval contact op met de gemeente of een wijkverpleegkundige.

Hoe wordt de Wlz georganiseerd en bekostigd?

De organisatie en bekostiging van de Wlz valt onder de directe verantwoordelijk van de overheid (Ministerie van Volksgezondheid). De zorgkantoren, die voornamelijk regionaal werken, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Een klein deel van de zorg financier je zelf middels een eigen bijdrage. Deze betaal je aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Nadat het CIZ een indicatie heeft afgegeven, zal je de keuze krijgen uit verschillende manieren waarop de zorg die je nodig hebt, kan worden georganiseerd en betaald:

 1. Zorg in Natura (ZiN): verblijf en behandeling in een zorginstelling. Deze zorginstelling levert en betaald de zorg die je nodig hebt op grond van jouw zorgindicatie. De meeste kosten worden voor je betaald, zoals verblijf, voeding, verzorging en begeleiding. U betaalt een ‘hoge’ eigen bijdrage die is afgestemd op je inkomen en uitkering.
 2. Volledig Pakket Thuis (VPT): je verblijft thuis of bij je familie en de zorgkantoren regelen de verzorging, verpleging en begeleiding bij jou thuis. Omdat je doorgaans zelf je huur en je boodschappen financiert, betaal je een ‘lagere’ eigen bijdrage, afhankelijk van je uitkering en inkomen.
 3. Persoonsgebonden budget (pgb): je verblijft thuis of samen met anderen en jijzelf (of iemand anders) koopt de zorg en ondersteuning in die je nodig hebt. Declaraties van zorgverleners dien je in bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) Zij zijn verantwoordelijk voor de uitbetaling van zorgaanbieders. Verder betaal je een ‘lagere’ eigen bijdrage, afhankelijk van je uitkering en inkomen.
 4. Modulair Pakket Thuis (PPT): u woont thuis of met anderen, maar regelt zelf, op basis van een pgb, een deel van de zorg die je nodig hebt. Een ander deel wordt voorzien van een zorgkantoor op basis van ZiN. De eigen bijdrage is vooral afhankelijk van je financiële situatie.

Voor meer informatie over de Wlz kun je terecht op https://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz.

Let op:

Wil je pgb aanvragen en zelf dus zorg inkopen dan kun je op deze website zien https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/wlz/wlz-pgb wat je hierover moet weten.

WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning):

Deze wet is voor jou van toepassing als je 18 jaar en ouder bent, je zelfstandig woont of bij je ouders en door ziekte of beperking behoefte hebt aan begeleiding, ondersteuning en/of dagbesteding. Je dient niet te vallen onder de Wlz (Wet langdurige zorg).

Deze wet is er om ervoor te zorgen dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en tevens kunnen deelnemen aan de maatschappij. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet en dient passende ondersteuning te bieden aan zijn inwoners.

Leven met een beperking of chronische ziekte kan vaak lastig zijn. Soms is er daarom behoefte aan begeleiding, ondersteuning en/of dagbesteding. Mensen van 18 jaar en ouder, die zelfstandig of bij hun ouders wonen, kunnen zich dan beroepen op de Wmo. In deze wet staan regelingen die ervoor zorgen dat deze mensen toch zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen en kunnen meedoen in de maatschappij. De gemeente is verantwoordelijk voor passende ondersteuning voor burgers met een hulpvraag.

Welke hulp wordt geregeld via de Wmo?

Via de Wmo kan er hulp en ondersteuning worden geboden, bijvoorbeeld aan mensen die vanwege een beperking dingen niet goed begrijpen, huishoudelijke taken niet goed kunnen uitvoeren, niet zelfstandig kunnen reizen en/of moeilijk contact leggen met anderen. Er kunnen dan verschillende voorzieningen worden getroffen:

 • Algemene voorzieningen, zoals openbaar vervoer, een buurthuis of boodschappenservice
 • Collectieve voorzieningen, zoals een regio- of rolstoeltaxi
 • Maatwerkvoorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, hulp bij de administratie, aanpassing van de woning of een loophulpmiddel

Hoe krijg ik hulp uit de Wmo?

Voor hulp vanuit de WMO kun je terecht bij Wmo-loket van de gemeente waar je woont. Het kan verschillen hoe de gemeente het Wmo-loket hebben vormgegeven. Je kunt contact opnemen met de gemeente en vragen naar een Wmo-consulent, ook kun je op de website van de gemeente vaak vinden hoe je in contact kan komen met Wmo.

Het is raadzaam om van tevoren in kaart te brengen hoe je jouw hulpvraag wilt bespreken met de gemeente. Om je te helpen met het gesprek en vragen over de rechten en plichten betreffende de Wmo kun u terecht bij een OCO (onafhankelijke client ondersteuner) sociaal domein. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis. Op de website adviespuntzorgbelang.nl kun je per regio zien welke gemeente een OCO sociaal domein hebben en hoe je contact met hen kan opnemen.

Je kan ook een persoonlijk plan maken. Daarin beschrijf je welke hulp of voorzieningen jij nodig hebt en waarom. Je hebt het recht om een persoonlijk plan in te dienen bij de gemeente, maar dat is niet verplicht. Wil je dit wel doen? Lever het plan dan binnen een week, na de aanmelding voor Wmo in.

In een gesprek met een gemeenteambtenaar of iemand van een wijkteam kijk je samen welke ondersteuning je nodig hebt, wat je zelf kunt doen, wat familie of vrienden kunnen betekenen en welke voorzieningen er zijn die jou ondersteuning kunnen bieden. Er wordt ook onderzocht welke hulp het beste bij jou past en hoe je de ondersteuning van de gemeente wilt organiseren en financieren.

Tips om het gesprek voor te bereiden

Na het gesprek wordt er een volledig verslag gemaakt en een aanvraag/voorstel gemaakt voor één of meer voorzieningen. De gemeente neemt aan de hand van het gesprek en het onderzoek een besluit over de passende ondersteuning. Als hulpbehoevende ontvang je via de post een zogenaamde beschikking van de gemeente waarin staat welke voorziening(en) je krijgt en hoe lang en hoeveel uur per week of per maand er gebruik van kan worden gemaakt.

Hoe wordt de Wmo georganiseerd en bekostigd?

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de organisatie en bekostiging van de Wmo. Daarnaast hebben burgers de mogelijkheid om hun ondersteuning op een bepaalde manier te organiseren, namelijk via ZiN of een pgb . Dit werkt op een vergelijkbare manier als bij een Wlz-indicatie. U ontvangt de hulp direct of je koopt de hulp zelf in aan de hand van een eigen budget. Voor maatwerkvoorzieningen betaal je, afhankelijk van je inkomen en uitkering, ook een eigen bijdrage aan het CAK.

Voor meer informatie over de Wmo kun u kijken op https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/wmo

Let op:

Wil je pgb aanvragen, en zelf dus zorg inkopen, dan kun je op deze website zien https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/wmo/pgb wat je hierover moet weten.

ZVW (zorgverzekeringswet)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt de zorgverzekering. Er zijn twee soorten zorgverzekeringen: de basisverzekering en de aanvullende verzekering.

Medische zorg en langdurige zorg vanuit de Zvw

Een zorgverzekering vergoedt vooral medische zorgkosten. Bijvoorbeeld medische behandelingen en medisch noodzakelijke hulpmiddelen. Ook bepaalde hulpmiddelen, fysiotherapie en ergotherapie vallen onder de zorgverzekering.
Verder is verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging) ondergebracht in de zorgverzekering.

Verplichte basisverzekering voor iedereen

De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een eigen risico. Er kunnen ook eigen bijdragen gelden.

De belangrijkste kenmerken van het basispakket zijn:

 • De basisverzekering is verplicht als je woont of werkt in Nederland. Ook voor kinderen.
 • Het basispakket is voor iedereen gelijk.
 • Het basispakket is bepaald door de overheid. De inhoud kan jaarlijks veranderen. De overheid stelt ook de hoogte van het eigen risico en de hoogte van de zorgtoeslag vast. Voor bepaalde zorg geldt geen eigen risico, zoals huisartsenzorg of verloskundige zorg. De overheid bepaalt ook voor welke zorg je een eigen bijdrage moet betalen. Dit staat helemaal los van het eigen risico.
 • Een zorgverzekeraar moet je accepteren voor het basispakket.
 • De premie van een polis is voor iedereen gelijk. Iedereen met dezelfde polis betaalt dus hetzelfde, ongeacht leeftijd of gezondheid.
 • Zorgverzekeraars hebben zorgplicht. Zij moeten zorgen dat iedereen op tijd en binnen redelijke afstand de zorg krijgt die nodig is.

Vrijwillige aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering dekt (een deel van de) zorg die niet in het basispakket zit. Bijvoorbeeld extra vergoeding voor een behandeling bij de tandarts.

De zorgverzekeraar bepaalt de voorwaarden en vergoedingen. De overheid heeft dus géén invloed op de aanvullende verzekeringen. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wil je weten wat je zelf moet betalen en wat je ziektekostenverzekering betaalt? Ga naar https://www.uitlegzorgverzekering.nl/nl/ ,hier is een film te zien die je uitleg geeft over de zorgverzekering.

Let op:

Wil je pgb aanvragen, en zelf dus zorg inkopen, dan kun je op deze website zien https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/verzorging-verpleging-behandeling/zvw-pgb wat je hierover moet weten.

Uugdwet

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar hebben bij een zorgvraag recht op zorg, hulp en begeleiding vanuit de Uugdwet. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen met een verstandelijke of lichte lichamelijke beperking die tijdelijke of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben. Kinderen met een ernstigere of meervoudige beperkingen vallen onder de Wlz.

Welke zorg wordt geregeld via de Uugdwet?

Vanuit de Uugdwet zijn verschillende vormen van zorg en begeleiding mogelijk, namelijk:

 • Ondersteuning bij de opvoeding
 • Begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel)
 • Begeleiding in een groep (zoals dagbesteding)
 • Logeeropvang (sommige gemeenten noemen dit respijtzorg)
 • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en aankleden
 • Behandeling voor kinderen met een verstandelijke beperking

Alle vormen van uugdhulp zijn mogelijk als zorg in natura. Een uugd-hulpaanbieder regelt de zorg dan volledig. Is zorg in natura niet passend voor je kind? Dan kunt je een pgb aanvragen.

Hoe krijg ik toegang tot zorg uit de Uugdwet?

Toegang tot regelingen en voorzieningen uit de Uugdwet kan per gemeente verschillen, namelijk:

 • Via een wijkteam van de gemeente en/of;
 • Via een Centrum voor Uugd en Gezin (CJG) en/of;
 • Via verwijzing van een huisarts, uugd-arts of specialist.

Informeer bij jouw gemeente hoe je toegang kunt krijgen tot uugd-hulp. Je hebt in ieder geval te maken met deskundigen die kunnen helpen vinden naar de juiste hulp voor jou of jouw kind.

Cliëntondersteuning bij uugdhulp

Je hebt recht op onafhankelijke cliëntondersteuning bij het organiseren van uugd-hulp. De cliëntondersteuning wordt geleverd via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook als je kind uugd-hulp nodig heeft.

De cliëntondersteuning moet onafhankelijk zijn. De behandeling van hulpaanvragen en de cliëntondersteuning mogen dus niet door één persoon gedaan worden. Een cliëntondersteuner kan wel deel uitmaken van een wijkteam.

U kunt ook een vertrouwenspersoon raadplegen. Een vertrouwenspersoon kan informatie geven over hoe de uugd-zorg in elkaar zit, wat je kunt verwachten, wat je rechten zijn, hoe je een gesprek op gang kunt brengen als iets je dwarszit, en hoe je een klacht kunt indienen. Daarbij geldt altijd: jij bepaalt wat er gebeurt. Het enige dat de vertrouwenspersoon doet is jou zo goed mogelijk adviseren en ondersteunen. Ga hiervoor naar https://uugdstem.nl.

Expertteams Uugd

Lukt het niet om de juiste uugd-hulp te organiseren? Dan kun je terecht bij het regionale expertteam uugd. Op deze website https://vng.nl/artikelen/contactgegevens-expertteams-uugd staan de contactgegevens van deze expertteams.

Hoe wordt de Uugdwet georganiseerd en bekostigd?

Net als bij de Wmo kan zorg en ondersteuning via een pgb of met ZiN gerealiseerd worden.

De Uugdwet geldt voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Na de 18 verjaardag van je kind, wordt uugdhulp soms langer doorgezet (verlengde uugdwet). Zie voor meer informatie: https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/van-uugd-naar-18/vanuit-de-uugdwet
Voor meer informatie ga je naar: https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/uugdwet
Let op:
Wil je pgb aanvragen, en zelf dus zorg inkopen, dan kun je op deze website zien https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/uugdwet/pgb wat je hierover moet weten.

SMI (sociaal medische indicatie) kinderopvang

Er is nog een vorm van hulp waarvoor u bij de uugd-consulenten moet zijn en die onder de uugdwet valt. Dat is een SMI-kinderopvang (Sociaal medische indicatie) deze word afgegeven door de uugd-consulent. Het gaat hier om kinderopvang. De SMI is er voor ouders van kinderen die door hun ziekte/ beperking (tijdelijk) ontlast dienen te worden. De kinderen kunnen dan naar de kinderopvang/buiten schoolse opvang. De dagen en de tijden van de opvang staan in de SMI. Ook een SMI kan je regelen door een gesprek aan te vragen met een uugd-consulent, deze kan dan samen met jou en eventueel jouw partner kijken of jullie in aanmerking komen en zo ja, wat er dan precies nodig is .

Je ontvangt als ouders ongeveer dezelfde vergoeding voor de kinderopvang van de gemeente, als wat je zou ontvangen aan kinderopvangtoeslag. Er zal een deel van de opvang zelf betaald moeten worden. Dit is echter inkomensafhankelijk.

Wanneer je als thuisblijvende ouder langdurig ziek bent, kom je vanaf 01-01-2021 ook via de belastingdienst in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. U hebt hiervoor een Wlz-indicatie nodig. Vanaf 2023 mag de Wlz-indicatie zowel zonder, als met einddatum zijn om recht te hebben op kinderopvangtoeslag.

Geldzaken

Financiële ondersteuning gehandicapten en chronisch zieken

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geeft de gemeente een grote vrijheid bij het bepalen van de regels voor (financiële) ondersteuning van mensen met een handicap of chronische ziekte. De situatie kan daardoor per gemeente sterk verschillen.

 • De gemeente kan individuele financiële ondersteuning op maat bieden. Je moet dan aantonen dat je meerkosten hebt vanwege uw handicap of ziekte en waar die kosten uit bestaan. Vallen deze kosten onder de regeling van de gemeente en is jouw inkomen lager dan de norm die de gemeente hiervoor heeft vastgesteld, dan krijg je een tegemoetkoming. De gemeente kan er ook voor kiezen om het geld dat hiervoor beschikbaar is in een fonds te storten dat beheerd wordt door de plaatselijke organisatie van mensen met een handicap, chronisch zieken of ouderen zelf.
 • De gemeente kan een algemene tegemoetkoming geven aan iedereen die aan de eisen voldoet. Het gaat dan om vaste bedragen, een zogenoemd ‘forfaitair bedrag’.
 • De gemeente kan je een collectieve (aanvullende) zorgverzekering aanbieden, de Gemeentepolis. De premie wordt dan geheel of gedeeltelijk door de gemeente betaald.
 • De gemeente kan ervoor kiezen om geen of lagere eigen bijdragen te vragen voor voorzieningen, zoals huishoudelijke zorg of woningaanpassingen.
 • De gemeente kan ook kiezen voor combinaties van de voorgaande vormen van ondersteuning.

De gemeente mag grenzen stellen aan het inkomen of het vermogen van mensen die gebruik maken van de regeling. Maar er staat nadrukkelijk in de Wmo dat die grenzen ruimer mogen zijn dan het sociale minimum (bijstandsniveau). In dat geval komen ook mensen met een (iets) hoger inkomen in aanmerking voor deze ondersteuning.

Tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

Arbeidsongeschikten krijgen elk jaar in september een extra tegemoetkoming van de uitkeringsinstantie UWV. Je komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming als je voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • U bent ten minste 35% arbeidsongeschikt. Op grond daarvan heb je recht op een uitkering van UWV.
 • U hebt recht op hulp om werk te vinden of te houden.

U hoeft niets te doen om de tegemoetkoming te krijgen. Als je er recht op hebt, krijg je vanzelf bericht van het UWV.

Het kan gaan om een uitkering volgens de WAO, WIA (WGA en IVA), Wajong of WAZ. Ben je arbeidsongeschikt en ontvang je hiervoor een uitkering van een andere instantie (bijvoorbeeld de gemeente of een particuliere verzekeraar) of ontvang je helemaal geen uitkering? In dat geval kom je dus niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

In 2022 bedroeg de tegemoetkoming € 186 netto. Het bedrag over 2023 wordt in juli 2023 bekendgemaakt. Je krijgt de tegemoetkoming in september overgemaakt, samen met jouw uitkering over die maand. Je hoeft geen inkomstenbelasting over te betalen over de tegemoetkoming. In de wet is namelijk vastgelegd dat de tegemoetkoming niet als inkomen geldt. Niet voor de Belastingdienst of voor enige andere publiekrechtelijke regeling, voorziening of uitkering.

Aftrek zorgkosten:

Bij je jaarlijkse belastingaangifte kun je zorgkosten hebben, deze kun je aftrekken bij u belastingaangifte onder het kopje zorgkosten. Hoe je dit kunt doen is te lezen op: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/

Andere belastingvoordelen
Naast de aftrek van specifieke zorgkosten, zijn er nog andere belastingvoordelen die speciaal van belang zijn voor mensen met een handicap of chronische ziekte.
Hier vind je meer informatie over vier regelingen. Als je op de blauwe hyperlink klikt lees je meer over de regeling.

De aftrek van je uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van gehandicapte verwanten van 21 jaar of ouder. Je kunt deze aftrekpost gebruiken als jouw verwanten die in een AWBZ-instelling wonen, regelmatig bij jou thuis logeren. Meestal gaat het om volwassen kinderen met een handicap.

De jonggehandicaptenkorting. Dit is een speciale heffingskorting voor mensen met recht op een Wajong-uitkering. Jij betaalt daardoor minder belasting.
De aftrek van premies voor lijfrente ten behoeve van een gehandicapt kind of kleinkind.
De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Dit is bedoeld als steuntje in de rug voor mensen met een arbeidshandicap die een eigen bedrijf beginnen.

Verschillende potjes

Er zijn in Nederland heel wat fondsen en gemeentelijke potjes waar je, als je een laag inkomen hebt en/of een WIA-uitkering, recht op kunt hebben. Om te checken of je eventueel recht op iets hebt, wat je nu nog niet ontvangt, ga naar https://potuscheck2.geldfit.nl/.

Mantelzorg

Wat is mantelzorg?

Zorg jij voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan ben jij mantelzorger. Ook als de zorg vanzelfsprekend voelt. Zoals zorg voor je kind of zieke ouder.

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners vallen hieronder. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.

Mantelzorg is onbetaald

Mantelzorg is onbetaalde hulp en kan nooit als een verplichting worden opgelegd. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie.

Mantelzorg is vrijwillig, maar geen vrijwilligerszorg

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden soms door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende zaken:

Mantelzorg komt op je pad

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, zij kunnen hier niet zomaar mee stoppen en ze verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Voor vrijwilligerszorg kies je

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Bij de start is er meestal (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband voor een organisatie en verrichten zelden verpleegkundige handelingen.

Meer weten?

Wil je meer weten over mantelzorg en hoe je eventueel geholpen kunt worden ga dan naar: https://www.mantelzorg.nl/

Bovenstaande tekst is overgenomen van mantelzorg.nl

Voor jonge mantelzorgers

Is er bij jou thuis iemand lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief? Maak je je daarover vaak zorgen? Moet je thuis vaak meehelpen? Of zorg je vaak voor u familielid? Dan ben jij een jonge mantelzorger!

Tips

Het zorgen voor een familielid, in combinatie met u opleiding, vrienden en hobby’s is pittig, helemaal in deze tijd. Hoe zorg je nou goed voor uzelf? En welke ondersteuning is er voor jou?

 1. Deel je zorg
  Praat over jouw situatie met iemand die je vertrouwt. Je zult merken dat het oplucht om je zorgen te delen.
 2. Bespreek het op school of op u werk
  Vertel aan je leraar, mentor, decaan of leidinggevende over jouw thuissituatie. Door te laten weten dat je iemand om je heen hebt die zorg nodig heeft, groeit het begrip voor jou. Bijvoorbeeld als je een keer iets niet af hebt of er een keer niet bent. Ook kan jouw omgeving dan meedenken of er dingen zijn die jou kunnen helpen.
 3. Geef aan wanneer het te veel is
  Misschien kunnen mensen in jouw omgeving wat van je overnemen. Dat is niet egoïstisch, maar echt nodig om het vol te houden. Weet je niemand? Vraag dan om hulp bij de Mantelzorglijn, zij kunnen jouw doorverwijzen naar iemand in jouw omgeving die je verder kan ondersteunen. Ook kan je je zorgen of problemen bespreken met de zorgprofessionals van jouw familielid.
 4. Blijf leuke dingen doen
  Het blijft lastig, want je bent al zo druk. Maar tijd voor jezelf is heel belangrijk! Ga als het even kan lekker sporten en probeer met vrienden te blijven afspreken. Zo heb je afleiding en sta je er niet alleen voor.
 5. Zoek informatie
  Is iets niet duidelijk over de ziekte of handicap? Het is voor jezelf dan prettig hierover vragen te stellen aan jouw familie, huisarts of een verpleegkundige. De antwoorden kunnen je geruststellen.

Waar kun je terecht?

 • Wil je eens met iemand praten? Zoek dan hier het e-mailadres of telefoonnummer van een organisatie voor mantelzorgondersteuning bij jou in de buurt. Bel gerust of stuur een e-mail. Zij kunnen je verder helpen.
 • Bij de Mantelzorglijn kun je terecht voor informatie, advies of je kunt er jouw verhaal kwijt: 030 – 760 60 55 of mantelzorglijn@mantelzorg.nl.

Ben jij mantelzorgerondersteuner? Kijk dan op Jonge mantelzorgers ondersteunen.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Maar liefst 1 op de 5 kinderen groeit op met een zorgsituatie binnen een gezin.

Gevolgen van mantelzorg voor jongeren

De gevolgen kunnen zijn:

 • opgroei-en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid, weinig aandacht en ruimte voor eigen problemen, ontbreken van openheid
 • lichamelijke en emotionele klachten zoals stress, zorgen, vermoeidheid, onbegrip, angst en depressieklachten
 • verslechterde schoolprestaties, motivatie- en concentratieproblemen, weinig tijd voor schoolwerk, studievertraging
 • minder tijd voor vrienden/vriendinnen, sport, school/studie en hobby’s, missen emotionele steun

Jonge mantelzorgers leren verantwoordelijkheid te nemen en rekening te houden met beperkingen van een ander. Ze zijn vaak zelfstandiger en onafhankelijker dan leeftijdgenoten zonder extra zorgtaken.

Bovenstaande tekst is overgenomen van mantelzorg.nl

Maatje

In bepaalde gemeentes kun je als jonge mantelzorger in contact komen met een ervaringsmaatje. Iemand die ook jonge mantelzorger is of was. Om te kijken of dit in jouw gemeente mogelijk is ga naar: https://ervaringsmaatjes.nl/wil-jij-een-maatje/

JMZ Pro

JMZ Pro zet zich in voor jonge mantelzorgers, hun gezinnen en de professionals die hen ondersteunen. Dit doen zij samen met jonge mantelzorgers. Voor meer informatie ga naar https://www.jmzpro.nl/